Disclaimer

Johnbeijer

De informatie op de website “johnbeijer.nl” wordt verstrekt door Trading info online B.V. (“het bedrijf”) voor algemene informatiedoeleinden. Hoewel we ernaar streven om nauwkeurige en actuele informatie te verstrekken, kunnen we niet garanderen dat de informatie op deze website te allen tijde volledig, nauwkeurig of actueel is. De informatie op deze website vormt geen financieel, juridisch, belasting- of beleggingsadvies. De diensten die Trading info online B.V. aanbiedt via johnbeijer.nl houden geen beleggingsadvies in. Derhalve is geen vergunning vereist van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en zoals opgenomen in de Wet op het financieel toezicht (Wft).

Algemeen

De informatie op deze website is bedoeld voor algemene informatiedoeleinden en mag niet worden beschouwd als professioneel advies. Het gebruik van en vertrouwen op de informatie op deze website is op eigen risico.

Financiële Markten

Het bedrijf is actief op de financiële markten en de informatie op deze website kan analyses, opinies, marktinzichten en andere informatie bevatten met betrekking tot financiële instrumenten. Deze informatie moet niet worden opgevat als aanbevelingen voor specifieke investeringen. Beleggen in financiële instrumenten brengt risico’s met zich mee, en het is belangrijk om uw eigen onderzoek te doen en professioneel advies in te winnen voordat u beslissingen neemt.

De Gebruiker erkent en aanvaardt dat beleggen risico’s impliceert en dat Trading info online B.V., noch haar aangestelde en/of haar interne/externe medewerkers op enige wijze aansprakelijk kunnen worden gesteld voor de gevolgen van de via de website johnbeijer.nl, per email, of per whatsapp gedeelde informatie, rapporten en/of producten. De Gebruiker erkent en aanvaardt dat hij/zij zelf verantwoordelijk is voor de keuzes die hij/zij maakt en neemt er kennis van dat het strikt verboden is om de Informatie, rapporten en producten te verveelvoudigen, openbaar te maken en/of deze op ene of andere wijze aan derden kenbaar te maken.

Verwijzingen naar Derden

De website kan links bevatten naar andere websites van derden. Het bedrijf is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade of verlies als gevolg van het gebruik van deze links. Verwijzingen en/of hyperlinks naar andere websites die niet de eigendom zijn van Trading info online B.V. worden slechts opgenomen om de gebruiker te informeren. Trading info online B.V. verleent geen enkele garantie en kan niet aansprakelijk worden gesteld met betrekking van de inhoud van deze websites.

Geen Garanties

Het bedrijf geeft geen garanties, expliciet of impliciet, met betrekking tot de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of volledigheid van de informatie op deze website. Wie geld belegt neemt een financieel risico. Rendementen kunnen hoger, maar ook lager dan gemiddeld uitvallen en zullen meer schommelen naargelang het risico dat aan een belegging verbonden is. Iedere vorm van beleggen kent goede en slechte tijden. Winnende en verlieslatende transacties zullen elkaar afwisselen. Financiële markten kunnen extreem volatiel (beweeglijk) zijn. Zeer hevige koersbewegingen  kunnen niet voorzien of vermeden worden. Extreme koersbewegingen kunnen voor grote verliezen en grote winsten zorgen .

In het verleden behaalde rendementen bieden geen garantie voor de toekomst!

Wijzigingen

De informatie aangeboden op de site johnbeijer.nl alsmede de tekst van de Disclaimer, mag door Trading info online B.V. te allen tijde worden gewijzigd, zonder dat de gebruiker daarvan op voorhand in kennis wordt gesteld. Trading info online B.V. raadt u daarom aan de aangeboden informatie op www.johnbeijer.nl, dan wel de Disclaimer regelmatig te controleren op wijzigingen.

Contact

Voor vragen over deze disclaimer of de informatie op deze website kunt u contact met ons opnemen via info@johnbeijer.nl

Toepasselijk recht

Op de website www.johnbeijer.nl en de Disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen die direct of indirect verband houden met deze Disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland. De versie opgesteld in de Nederlandse taal is bij interpretatieverschillen doorslaggevend.

Disclaimer Societe Generale

Societe Generale en John Beijer zijn een samenwerkingsverband aangegaan waarin Trading info online B.V. en haar medewerkers in ruil voor een financiële vergoeding promotionele activiteiten verricht met betrekking tot media-uitingen, beleggersbijeenkomsten en de promotie van Societe Generale. Societe Generale heeft echter geen enkele betrokkenheid bij, op welke manier dan ook, invloed op, zeggenschap over of inspraak in van de totstandkoming, vaststelling, organisatie, verstrekking, aanbieding en verspreiding door of namens Trading info online B.V. of een aan haar gelieerde onderneming, van internet, sms, email of andere diensten en activiteiten, beleggings- of andere adviezen en aanbevelingen, promotie, aanbieding, koop en verkoop van beleggingsproducten, werving, selectie, abonneren van (potentiële) mensen en anderen en informatie in welke vorm dan ook. Societe Generale is niet verantwoordelijk voor de volledigheid, juistheid en geschiktheid voor welke doeleinden dan ook van de website, email- en sms berichten van Trading info online B.V. en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid in verband met de website, email- en whatsapp berichten of andere diensten en activiteiten van Trading info online B.V..